گروههای موسیقی

مکانهای مذهبی

سالنهای کنسرت

مهمانی ها

و دهها کاربرد دیگر

Live Sound
Installation Systems

سیستمهای گوناگون

و نرم افزارهای متنوع

به جهت ترکیب بخشهای مختلف

و حصول نتیجهء مطلوب

برندهایی که با آنها کار میکنیم