نوسازی تجـــهیزات صــوتی بوز

مرکز همایش و اجرای زنده The Forum، انگلیس

  • the Forum

RoomMatch UtilityRMU208 (6)
RoomMatch Curvilinear Array: PM5505N (2), RM7005 (2), RM7010 (4), RM 7020 (2), RM9010 (4), RM12020 (4)
RoomMatch Subwoofer: RMS215 (16), RMS218 (8)
PowerMatch:
PM8500N (21), PM4500N (1)
ControlSpace:
ESP-00 (2)
Control Center:
CC-64 (1)

۱۳۹۷/۸/۱۲ ۲۳:۲۹:۲۵