ارتقای تجـــهیزات صــوتی بوز

سالن اجتماعات دانشگاه Rhode Island، امریکا

  • University of Rhode Island

RoomMatch Array modulesRM12020 (2), RM9020 (2), RM7010 (2)
PowerMatch: PM8500 (4)
Subwoofers: RMS215 (2)

۱۳۹۷/۸/۱۳ ۱۲:۱۷:۳۴