گروههای موسیقی
مکانهای مذهبی
سالنهای کنسرت
مهمانی ها
و دهها کاربرد دیگر
Live Sound
Installation Systems
سیستمهای گوناگون
و نرم افزارهای متنوع
به جهت ترکیب بخشهای مختلف
و حصول نتیجهء مطلوب
برندهایی که با آنها کار میکنیم